Moduł 6
Bezpieczne
zachowanie
na drodze

Karta
modułu

Lekcja 1
"Drogi,
przepisy
regulujące
ruch
na drogach"

Lekcja 2
"Pieszy
uczestnikiem
ruchu
drogowego"

Lekcja 3
"Bezpieczne
korzystanie
ze środków
komunikacji
zbiorowej
i indywidualnej.
Rowery."

Lekcja 4
"Rowerzysta
bezpiecznym
użytkownikiem
dróg"

Lekcja 5
"Miejsca i sytuacje
szczególnie
niebezpieczne
dla rowerzysty"

Lekcja 6
"Skutki
nieprzestrzegania
przepisów
ruchu drogowego,
postępowanie
w razie wypadku
drogowego"

MATERIAŁY
POMOCNICZE
DLA UCZNIA 


FOLIOGRAMY

Spis modułów